ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายสยาม  ชูกร  ผอ.กศ

Read more

ร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

  นายสยาม  ชูกร

Read more