โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (Mobile Application For Education )

นายสยาม  ชูกร  ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพ้ว มอบหมายให้ นายมานพ พิกิต ครูผู้ช่วย  นางสาววิมาภรณ์ วุฒิพงศ์, นางสาวอินอร บัวผัน, นางศิริพร หาญภักดี ครู กศน.ตำบล และนายอดิเรก อินปิ่น นักวิชาการ เข้ารับร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (Mobile application for Education) ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาคร1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

 

โดยมีนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานโครงการ

   

   

   

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูผู้สอนในสถานศึกษามีสมรรถนะด้านการเรียนการสอน และมีเทคนิคการสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันให้สถานศึกษามีหน่วยพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามนโยบาย ด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศที่เน้นให้นำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิรูปการศึกษาโดยได้มุ่งให้ครูใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับขีดความสามารถด้าน ICT และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น