21 กุมภาพันธ์ 2024

พันธกิจ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ

๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน
๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

          สร้างคนดี มีอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี มีอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

          1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          2.พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

          3.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

          4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

วิสัยทัศน์

            สถานศึกษาจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง ให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้    และการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21