15 เมษายน 2024

ประวัติ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว

 ประวัติ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว

ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอบ้านแพ้ว

               อำเภอบ้านแพ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25  กิโลเมตร เป็นอำเภอหนึ่งในสามของจังหวัดสมุทรสาคร  ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งคลอง  ดำเนินสะดวกที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว มีหลายเชื้อชาติ ได้แก่เชื้อชาติไทย เชื้อชาติรามัญ เชื้อชาติจีน และเชื้อชาติลาว ส่วนใหญ่นับถือ พุทธศาสนา ซึ่งเป็นพื้นฐานของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมในลักษณะผสมผสาน ทั้งหมดดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ประกอบอาชีพ ทำนาข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนกล้วยไม้ ทำสวน พืชผักและเลี้ยงปลา (ปลาช่อนและปลาสลิด) เลี้ยงกุ้ง ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของอำเภอ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง มะนาว องุ่น ฝรั่ง ชมพู่ แก้วมังกร เป็นต้น

          เนื้อที่

              อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ 245,031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 153,144 ไร่