ข้อมูลพื้นฐาน กศน.อำเภอบ้านแพ้ว

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว

ที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 31/8  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74120

โทรศัพท์ 034-483025   โทรสาร 034-483025

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  office.nfebanphaeo@gmail.com

อาณาเขตที่ตั้ง 

อำเภอบ้านแพ้วอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสมุทรสาคร

มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

สภาพของชุมชน

อำเภอบ้านแพ้ว เป็นพื้นที่ราบ ประกอบไปด้วยคลองต่างๆ ทั้งคลองธรรมชาติ และคลองที่ได้         ทำการขุดขึ้นเพื่อนำน้ำจืดมาใช้ในการเพาะปลูกพืชเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีคลองหลายสายเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง คลองเหล่านี้นอกจากจะช่วยในการระบายน้ำแล้วยังใช้ในการชลประทาน        และการคมนาคมด้วย คลองสำคัญในเขตอำเภอบ้านแพ้ว  มีคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำ         แม่กลอง ได้แก่ คลองดำเนินสะดวก และคลองสุนัขหอน

การปกครอง

อำเภอบ้านแพ้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12  ตำบล 98 หมู่บ้าน 15,861 หลังคาเรือน  ได้แก่

 1. 1. ตำบลบ้านแพ้ว            มี       10   หมู่บ้าน
 2. 2. ตำบลหลักสาม           มี       13   หมู่บ้าน
 3. 3. ตำบลยกกระบัตร        มี       12   หมู่บ้าน
 4. 4. ตำบลโรงเข้                มี       10   หมู่บ้าน
 5. 5. ตำบลหนองสองห้อง  มี       10   หมู่บ้าน
 6. 6. ตำบลหนองบัว           มี         9    หมู่บ้าน
 7. 7. ตำบลหลักสอง           มี         7    หมู่บ้าน
 8. 8. ตำบลเจ็ดริ้ว               มี         5    หมู่บ้าน
 9. 9. ตำบลคลองตัน          มี         5    หมู่บ้าน
 10. 10. ตำบลอำแพง           มี         7    หมู่บ้าน
 11. 11. ตำบลสวนส้ม            มี         5    หมู่บ้าน
 12. 12. ตำบลเกษตรพัฒนา มี         5    หมู่บ้าน

ข้อมูลจากที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว

การปกครองส่วนท้องถิ่น

          อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบล จำนวน 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

 1. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านแพ้วและ ตำบลหลักสาม
 2. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกษตรพัฒนาทั้งตำบลและบางส่วน ของตำบลคลองตัน
 3. เทศบาลตำบลหลักห้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลโรงเข้ ตำบลหนองสองห้อง    และตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแพ้ว (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว)
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักสาม (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว)
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักสองทั้งตำบล
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจ็ดริ้วทั้งตำบล
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองตัน (นอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา)
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอำแพงทั้งตำบล
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนส้มทั้งตำบล

สภาพภูมิศาสตร์

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน (Tropical Climate) เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก  ลมทะเล มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะอันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพายุดีเปรสชั่นที่พัดผ่านมาจากทะเลจีนใต้ จึงทำให้มีความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,360 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 28.7 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำสุด 50เปอร์เซ็นต์  สูงสุด 95 เปอร์เซ็นต์ สภาวะอากาศทั่วไป จังหวัดสมุทรสาครอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม ซึ่งพัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ทำให้บริเวณจังหวัด สมุทรสาครมีอากาศหนาวเย็นและแห้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน  ทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป  ฤดูการแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และ ฤดูฝน