กิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดยาเสพติด”

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 (นโยบายเร่งด่วน)
บุคลากรครู กศน.อำเภอบ้านแพ้ว และนักศึกษากศน. เข้าร่วมกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดยาเสพติด”
โดยมีนายสยาม ชูกร เป็นประธาน ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ การป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้หลักการทำให้เด็กเข้มแข็ง
ในการนี้ สำนักงาน กศน. จึงนำแนวทางดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” และ สำนักงาน กศน. กำหนดให้มีการเริ่มต้นขับเคลื่อนกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” พร้อมกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยนำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด กศน.อำเภอบ้านแพ้วได้ดำเนินการโดย ได้นำนักศึกษาอำเภอข้านแพ้วเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพ้ว ณ บริเวณกศน.อำเภอบ้านแพ้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น